// Statuten – T.C. 't Laer

Statuten

Statuten en Huishoudelijk Reglement van

Tennisclub ’t Laer

Vastgesteld in de Algemene Vergadering van 31 januari 1994

 

Naam vereniging: T.C. ’t Laer

Vestigingsplaats: Laren (N.-H.)

District: Utrecht

Statuten

Artikel 1 – Naam en oprichtingsdatum

De vereniging draagt de naam Tennisclub ’t Laer, afgekort T.C. ’t Laer en is opgericht op 28 maart 1950.

Artikel 2 – Zetel

De vereniging is gevestigd te Laren (N.-H.).

Artikel 3 – Doel

1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a Het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b Het vormen van een band tussen de leden;
c Het maken van propaganda voor het tennisspel;
d Het vertegenwoordigen van de leden tegenover de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna ook te noemen KNLTB);
e Het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van de leden van de vereniging;
f Het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde competities;
g Het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden;
h Alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten dienste staan;
i Al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het hierna te noemen huishoudelijk reglement.

Artikel 4 – Leden

1. De vereniging kent:
a Seniorleden;
b Juniorleden;
c Buitengewone leden;
d Ondersteunende leden;
e Ereleden, erevoorzitter;
f Leden van verdienste.

a. Seniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of hebben beoefend.

b. Juniorleden kunnen zijn natuurlijke personen, die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die de tennissport actief beoefenen of hebben beoefend.

c. Buitengewone leden zijn diegenen die door bepaalde omstandigheden niet in staat zijn te spelen. Zij zijn niet speelgerechtigd. Zij behouden – tegen een verlaagde contributie – dezelfde rechten en verplichtingen als de senior- en juniorleden.

d. Ondersteunende leden zijn zij die in de vereniging geen speelrecht hebben, doch die zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.

e. Ereleden zijn leden die zich als lid van het bestuur of een commissie gedurende een langere termijn duidelijk positief hebben onderscheiden van de overige bestuur- of commissieleden. Daarbij hebben zij alles in het werk gesteld om de tennisclub verder te ontwikkelen en daarnaast tennisclub ’t Laer verder onder de aandacht gebracht binnen de Larense gemeenschap. Ofwel zij moeten zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor de vereniging.

f. Leden van verdienste. Hij/zij heeft als lid van het bestuur of een commissie gedurende een minimum van 10 jaren zich duidelijk positief onderscheiden van de overige bestuur- en commissieleden. Daarbij heeft zij of hij alles in het werk gesteld om de tennisclub verder te ontwikkelen. Ofwel hij/zij moet zich met ziel en zaligheid hebben ingezet voor de vereniging.

Juniorleden en ondersteunende leden zijn geen leden in de zin der wet. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en in de Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. Zij hebben echter geen stemrecht, kunnen niet tot bestuurslid worden benoemd en hebben evenmin de bevoegdheden als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten. Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende stem.

Artikel 5 – Aanmelding en toelating

1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de secretaris van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader vermeld in het huishoudelijk reglement.

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en ondersteunende leden.

3. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van ten minste ²/3 van de geldig uitgebrachte stemmen.

4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen of door het bestuur van de KNLTB zijn geschorst, kunnen geen lid van de vereniging zijn.

Artikel 6 – Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:

a Door schriftelijke opzegging door het lid uitsluitend aan de secretaris van het bestuur voor 1 december van het lopende verenigingsjaar.
Een opzegging later dan 1 december doet het lidmaatschap eindigen op 1 december van het volgend jaar.

b Door opzegging namens de vereniging.
Deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

c Door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste ²/3 van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, huishoudelijk reglement en/of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke manier heeft benadeeld.

d Door het overlijden van het lid.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

4. Indien de vereniging besluit tot opzegging van iemands lidmaatschap op grond van het feit dat redelijkerwijs niet van de vereniging kan worden gevergd dat lidmaatschap te laten voorduren, kan betrokkene in beroep gaan bij de algemene vergadering. Dit beroep moet worden ingediend binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit. Van dat besluit wordt hij zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis gesteld onder opgaven van redenen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

6. In de gevallen in lid 1 onder b, c en d van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.

Artikel 7 – Schorsing

1. Leden die handelen in strijd met statuten en of huishoudelijk reglement van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal vier weken. Bij een schorsing voor een langere periode dienst het bestuur aan de algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten welke uit het lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt behandeld. Aan de beraadslagingen deel te nemen.

3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met zich mee.

Artikel 8 – Contributie

1. De senior-, junior- en buitengewone leden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij besluit van de algemene vergadering per categorie wordt vastgesteld.

2. Nieuwe senior- en juniorleden moeten een entreegeld betalen, dat bij besluit van de algemene vergadering per categorie wordt vastgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie en/of entreegeld te verlenen.

4. Senior- en juniorleden zijn contributie verschuldigd aan de KNLTB. Ook als zij buitengewoon lid, erelid, erevoorzitter of lid van verdienste zijn. De KNLTB-contributie wordt door de vereniging aan de KNLTB afgedragen.

Artikel 9 – Bestuur

1. Het bestuur bestaat minimaal uit zeven leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die alle drie meerderjarig moeten zijn.

2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde kandidaten. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alle seniorleden en ereleden, alsmede leden van verdienste. Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de KNLTB dispensatie is verleend.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden wordt nader in het huishoudelijk reglement geregeld.

5. het bestuurslidmaatschap eindigt wanneer het bestuurslid zijn functie neerlegt en/of wanneer het lidmaatschap van de vereniging eindigt. Bovendien kan de algemene vergadering te allen tijde aan een bestuurlid ontslag verlenen.

6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een opvolger.

7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuurleden een bevoegd college vormen, tenzij hun aantal minder bedraagt dan het aantal vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.

8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.

9. Van het behandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend.

10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs worden voorgesteld.

Artikel 10 – Taak en bevoegdheden van het bestuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester, danwel de secretaris tezamen met de penningmeester.

2. Het bestuur is onder meer bevoegd tot:

a. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot:

a Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
c Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis óf onbepaald is óf een bij huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaat óf waardoor de vereniging voor langer dan een jaar wordt geboden;
d Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
e Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend krediet;
f Het aangaan van dadingen;
g Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden, danwel door derden tegen de vereniging wel een beroep worden gedaan, terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring van de vergadering, wat betreft de sub c. tot en met g. bedoelde rechtshandelingen, geen beroep kan worden gedaan.

4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande bepalingen binnen de grens van zijn bevoegdheden één of meer van zijn leden schriftelijk machtigen namens het bestuur of de vereniging op te treden.

5. Het bestuur kan uit senior-, junior-, ereleden en/of leden van verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering; ondersteunende leden kunnen als adviseur worden toegevoegd.

6. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijk reglement is geregeld, beslist het bestuur.

Artikel 11 – Rekening en verantwoording

1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden getekend.

3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand januari een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een door alle bestuurders ondertekende balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur.

4. De jaarvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt nader geregeld i het huishoudelijk reglement.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere kascommissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te bewaren.

Artikel 12 – Algemene vergaderingen

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Op de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a De notulen van de laatst gehouden algemene vergadering;
b Het jaarverslag als bedoeld in artikel 11 lid 3;
c Het verslag door de kascommissie;
d De rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11 lid 3;
e De benoeming van de kascommissie;
f De vaststelling van de contributies en entreegelden;
g De vaststelling van de begroting van het volgende jaar;
h De verkiezing van de bestuursleden;
i De verkiezing van de commissies;
j Voorstellen van de zijde van het bestuur;
k Voorstellen, ingediend door ten minste vijf leden;
l Wat verder ter tafel komt.

3. Andere algemene vergaderingen dan de jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste 1/10e van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroepi8ng overgaan overeenkomstig artikel 13 of bij advertentie in tenminste één in Laren veel gelezen dagblad.

Artikel 13 – Bijeenroeping Algemene Vergadering

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan het adres van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18.

Artikel 14 – Toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en – met inachtneming van het tweede lid van artikel 7 – geschorste leden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

3. Ieder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toegestaan.

Artikel 15 – Voorzitterschap – Notulen

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij, die de algemene vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel 12, lid 4, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

Artikel 16 – Besluitvorming

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen indien ten minste 1/10e van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is. Is dit aantal niet aanwezig dan moet binnen veertien dagen daarna een tweede algemene vergadering met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen, die dan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden.

4. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering met meerderheid van stemmen genomen.

5. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon ode meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemmingen is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.

8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijk stemming gewenst acht of een der stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt. Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende, gesloten briefjes.

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.

9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Artikel 17 – Statutenwijziging

1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering ten minste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot statutenwijziging woordelijk is vermeld.

2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste 2/3e van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste 1/5e van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet 1/5evan de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste 2/3e van de uitgebrachte stemmen.

3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a Het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit en
b Van de statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 18 – Ontbinding

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, het bepaalde in de leden 1, 2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt door het bestuur, tenzij bij het belsuit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn aangewezen.

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Artikel 19 – Huishoudelijk reglement

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement alsook andere reglement(en) vaststellen.

2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, nog met de statuten.

Slot

Deze statuten zijn vastgesteld in de algemene vergadering van 31 januari 1994 en notarieel bekrachtigd op….

Rechten en verplichting der leden

Artikel 1

De leden zijn verplicht zich te houden aan het baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van de Technische Commissie, Bestuur of groundsman. Gedurende het seizoen is algemeen aanvaarde tenniskleding voorgeschreven.

Artikel 2

De leden zijn verplicht hun adreswijzigingen ten spoedigste aan de ledenadministratie door te geven. Zij zijn tevens verplicht hun contributie, het eventueel verschuldigde entreegeld en de competitiebijdragen te voldoen vóór 1 maart van het lopende jaar. Tevens zijn leden verplicht om voor elke maand dat de contributie ná 1 maart is voldaan, een door het bestuur te betalen boete te betalen.

Seniorleden zijn verplicht 2 maal per seizoen een bardienst te vervullen. Door tijdig te melden wanneer men beschikbaar is, kan men de tijdstippen van de bardiensten beïnvloeden. Indien men de bardienst niet kan vervullen, dient men zelf voor vervanging te zorgen. Daartoe publiceert de club in het clubblad een lijst van personen, die tegen betaling bardiensten kunnen vervullen. Het bestuur is bevoegd een boete op te leggen aan degenen die zijn afspraak niet is nagekomen. De naam van degene die niet is komen opdagen én zijn boete niet heeft betaald, kan in het clubblad worden gepubliceerd.

Artikel 3

De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuurs-, kascommissie- en T.C.-vergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5

Een bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door middel van verzending van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid. Tot het bijeenroepen van een bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden.

Indien aan dit verzoek binnen 14 dagen geen gevolg wordt gegeven en de bestuursvergadering niet binnen 28 dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 6

Kandidaatstelling van een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het bestuur en/of door vijf seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich ervan heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk 7 dagen voor de algemene ledenvergadering.

Artikel 7

Een besluit van of benoeming door de algemene vergadering, niet rechtstreeks betrekking hebbende op een agendapunt der vergadering is ongeldig, behoudens het bepaalde in artikel 16, leden 9 en 10 van de statuten.

Een uitzondering op deze regel geldt indien een zodanig besluit is genomen of een zodanig benoemde is gekozen met minstens twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Tevens is uitgezonderd een voorstel, dat naar het oordeel van het bestuur als urgent is te beschouwen, mits geen voorstel tot ontzetting, statutenwijziging of ontbinding der vereniging.

Artikel 8

De agenda van een algemene vergadering bevat, behalve de uit de statuten of de voorgaande artikelen van dit reglement voorvloeiende punten, ieder voorstel, dat ten minste zeven dagen vóór de verzending der convocaties door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris is ingediend, alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.

Artikel 9

Alle op de agenda ener vergadering voorkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid, staande de vergadering gedaan voorstel, hetwelk rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste vier andere leden.

Commissies

Artikel 10

De algemene vergadering kan één of meer commissies benomen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd.

Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies – met uitzondering van de kascommissie – kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.

Artikel 11

De kascommissie, als bedoeld in artikel 11 lid 4 van de statuten, bestaande uit twee leden, wordt bij haar benoeming, telkens geldend voor één jaar, aangevuld met een plaatsvervangend lid, dat bij ontstentenis van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het langstzittende lid.

Artikel 12

Door de algemene vergadering wordt voor de duur van één jaar een Technische Commissie gekozen (hierna aangeduid als T.C.), bestaande uit een oneven aantal leden.

Bestuursleden kunnen ook zitting hebben in de T.C.

Artikel 13

De werkzaamheden van de T.C. zullen bestaan uit:

a. Het beoordelen van nieuwe leden op hun speelsterkte;
b. Het bezorgen en verzorgen van het materiaal op en van de banen;
c. Het verzorgen van de aanwijzingen en het in praktijk brengen van de jaarlijks door de T.C. op te maken speelsterkte;
d. Het regelen en verzorgen van de competitie, toernooien en wedstrijden;
e. Het toelaten van introducé(e)s.

Besluitvorming

Artikel 14

Verlangt omtrent een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan.

Indien meer personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.

Artikel 15

Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes. Ter bepaling van het resultaat der stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig, indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk is voor het uitbrengen van de stem.

Indien een ingediend voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven, is het niet aangenomen.

Artikel 16

In geval van verkiezing wordt over iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slecht worden gekozen een persoon die is kandidaat gesteld op de wijze als in statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij in statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald.

Bij staking van de stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.

Bestuur

Artikel 17

De op statutaire wijze tot verenigingsbestuurder benoemde is verplicht het bestuurslidmaatschap te aanvaarden. Hij kan echter te allen tijde als zodanig aftreden. Hij is bevoegd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen, tot het daarin voeren van het woord en het daarin uitbrengen van zijn stem; ieder bestuurslid heeft één stem. Het stemrecht mag niet door middel van een gemachtigde worden uitgeoefend. Ieder jaar treden twee bestuursleden af volgens een op te maken rooster, waarbij de volgorde zoveel mogelijk wordt bepaald naar die van toetreding als zodanig. Ook treden jaarlijks de in artikel 9 lid 10 van de statuten genoemde adviseurs af. De aftredende functionarissen zijn terstond herkiesbaar.

Het bestuurslid gekozen ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature, treedt af op het tijdstip waarop het lid dat hij vervangt volgens rooster had moeten aftreden.

Artikel 18

De verkiezing van de vice-voorzitter geschiedt in de eerste bestuursvergadering na de jaarvergadering. De vice-voorzitter neemt bij afwezigheid van de voorzitter diens werkzaamheden waar. Bij afwezigheid van de vice-voorzitter of van een ander bestuurslid worden diens werkzaamheden waargenomen door één of meer door het bestuur uit zijn midden gekozen leden.

Blijvende afwezigheid van één of meer bestuursleden is niet van invloed op de bevoegdheden van het bestuur.

In geval van blijvende afwezigheid van alle bestuursleden fungeren de aanwezige, laatstelijk reglementair afgetreden bestuursleden als tijdelijk bestuur.

Artikel 19

Schade aan de vereniging of een harer bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.

Artikel 20

Het bedrag als bedoeld in artikel 10 lid 3 sub c van de statuten wordt gesteld op 10% van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Artikel 21

Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:

a. namen en adressen van de in artikel 4 der statuten bedoelde leden;

b. presentielijsten en notulen van alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;

c. de bezittingen en schulden van de vereniging. Kleine voorwerpen van geringe waarde, welker gebruik korter dan een jaar pleegt te duren, behoeven daarin niet te worden opgenomen.

Aanmeldingsformulier

Artikel 22

Op het aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten, dient vermeld te worden: naam, voornamen, woonplaats, adres, geboortedatum.

Slotbepalingen

Artikel 23

Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris één exemplaar van de statuten en van dit reglement, zulks tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding.

Artikel 24

Senior- of juniorleden kunnen gedurende maximaal 1 jaar buitengewoon lid blijven (zie statuten artikel 4 lid 6). Uitzonderingen hierop kunnen alleen door het bestuur worden gemaakt.

Artikel 25

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 31 januari 1994.