// Privacyverklaring T.C. ‘t Laer – T.C. 't Laer

Privacyverklaring T.C. ‘t Laer

T.C. ‘t Laer, gevestigd aan Driftlaan 3 1251 KB Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

versie : 1.2 – Oktober 2018

Contactgegevens:
www.tlaer.nl
Driftlaan 3 1251 KB Laren
+31 355314677

Bea Trompetter is de Functionaris Gegevensbescherming van T.C. ‘t Laer Hij is te bereiken via secretaris@tlaer.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
T.C. ‘t Laer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je
een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Foto voor de KNLTB pas
– Foto’s t.b.v. onze site
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
T.C. ‘t Laer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ledenadministratie@tlaer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

T.C. ‘t Laer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief of andere e-mails
– Plaatsen van foto’s op onze site
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
– T.C. ‘t Laer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– T.C. ‘t Laer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
T.C. ‘t Laer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van T.C. ‘t Laer) tussen zit.
T.C. ‘t Laer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
KNLTB Club software (Ledenadministratie en afhangbord)
Twelve software (Gebruikt voor het kassa systeem en betalen met je tennispas)
Toernooi planner
– Google Analytics
– Goofgle AdSense
Mailchimp (versturen van nieuwsbrieven)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
T.C. ‘t Laer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:  5 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
T.C. ‘t Laer deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. T.C. ‘t Laer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan T.C. ‘t Laer jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden. Dit doen wij alleen met nadrukkelijke toestemming en ter goedkeuring door de leden tijdens een (bijzondere) Algemene ledenvergadering (ALV).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
T.C. ‘t Laer gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. T.C. ‘t Laer gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Deze lijst is niet uitputtend omdat er dagelijks nieuwe software en dus ook cookies bedacht / gebruikt worden.

Zie voor een toelichting: Wat-zijn-cookies

Indien u meer informatie wilt weten over Veilig Internetten, kijk dan op veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door T.C. ‘t Laer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ledenadministratie@tlaer.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . T.C. ‘t Laer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
T.C. ‘t Laer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ledenadministratie@tlaer.nl of rechtstreeks met de voorzitter.